+90 536 7777 894 info@fiyap.ir

نهاد ها

سیاست ما کیفیت ماس

سیاست ما مطابق با مدیریت کیفیت کار ماس

  • کیفیت
  • تحویل در زمان کوتاه
  • ایجاد اختلاف با راه حل های مهندسی
  • تولیدات بهینه در هزینه مشتریان
  • بهداشت حرفه ای، ایمنی شغلی و استانداردهای زیست محیطی و مسئولیت های قانونی برای انجام آن

در فعالیت های ما مطابق با این سیاست؛

نیروی کار، از دست دادن کار روزانه، آسیب زیست محیطی، اقدامات لازم را برای جلوگیری از حوادث، ارائه خدمات بهداشتی و ایمنی حرفه ای و آموزش زیست محیطی به کارمندان ما، ما اقداماتی را برای کاهش استفاده از منابع طبیعی و استفاده از مواد قابل بازیافتی انجام خواهیم داد.

چشم انداز ما

با ساختار پیشرفته خود، نهادینه شده و مستمر خودخواهی "برای ایجاد یک نام تجاری با ایجاد کیفیتی که ویژگی Continuity و Reliability دارد،" تبدیل شود. "